สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  เสริฐศรี
2. เด็กชายภุวนัตถ์  สมศรีสุข
3. เด็กชายวรวุฒิ  ปัญญาพิมพ์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  วงษาเทียม
2. นางสาววนิดา  สุรพงษ์รัตน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชยา  ประเสริฐ
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิระศักดิ์  พาหะ
2. เด็กชายจุฑามาส  สิงห์ชอบ
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี