สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรินทรา  สายสุภา
 
1. นายสมพร  ระภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤชติพงษ์  นาชาญ
 
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกพร  สันทิตย์
 
1. นายสุบิน  พลโยธา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิชยา  ประเสริฐ
 
1. นายสมพงษ์  ปัดสี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพรนภัส  ชาลีผาย
 
1. นายสมพงษ์  ปัดสี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ประวะสาร
2. เด็กหญิงสุภิญญา  นาคุณ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองคำ
 
1. นางสาววนิดา  สุรพงษ์รัตน์
2. นางสาวรพีพรรณ  วงษาเทียม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  เสริฐศรี
2. เด็กชายภุวนัตถ์  สมศรีสุข
3. เด็กชายวรวุฒิ  ปัญญาพิมพ์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  วงษาเทียม
2. นางสาววนิดา  สุรพงษ์รัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัทมา  ประวันเนา
2. เด็กหญิงพิมพิลา  สีมาพล
3. เด็กหญิงศรุตา  เพ็งพร
 
1. นางสาววนิดา  สุรพงษ์รัตน์
2. นางสาวรพีพรรณ  วงษาเทียม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐนันท์  เสตสิงห์
2. เด็กชายณััฐวุฒิ  พระยืนยงค์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  วงษาเทียม
2. นางสาววนิดา  สุรพงษ์รัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โคบาล
2. เด็กหญิงชลิดา  โสกัณหา
 
1. นางพิณทอง  ศรีคำชน
2. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตยา  พัฒเพ็ง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ประโพศรี
 
1. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
2. นางราตรี  ประภาสอน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  เวทย์จรัส
2. เด็กชายวีรพันธ์  อาญาเมือง
 
1. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
2. นางราตรี  ประภาสอน
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายธนากรณ์  ปันนา
2. เด็กชายวีระวุทธ  บุตรวงษ์
 
1. นายอดิเรก  นารถเหนือ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อรรคเสริญ
2. เด็กหญิงประภาพร  ชัยดี
3. เด็กชายพงศภัทร  เหลืองอุทัย
 
1. นางวนิดา  สุุขวินัย
2. นางสาวรพีพรรณ  วงษาเทียม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญราษฎร์
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงภาวิณี  เลงไธสง
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริชัย  ไปแดน
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จำนงศิลป์
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวสโรชา  หงษ์เหลี่ยม
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชยา  ประเสริฐ
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิระศักดิ์  พาหะ
2. เด็กชายจุฑามาส  สิงห์ชอบ
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีมาพล
2. เด็กหญิงอริษา  สาธุพันธ์
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
2. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายธนารัตน์  กุลวงษ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ประโพธิ์ทานัง
3. เด็กชายนนบุรินทรื  ประโพธิ์ศรี
4. เด็กชายนัฐวัฒน์  โคบาล
5. เด็กชายวิษณุ  ประวันโต
6. เด็กชายศุภณัฐ  สีคราม
 
1. นายเฉลียว  ศรีคำชน
2. นางวรกิจ  มัครมย์
3. นายสมพงษ์  รัตนัง
 
24 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นรสาร
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
25 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  นาดี
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนบุรินทรื  ประโพธิ์ศรี
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงจิตร
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีจันทร์
2. เด็กชายวิศิน  มัณฑยานนท์
3. เด็กชายอิทธิกร  สัญจรดี
 
1. นางราตรี  ประภาสอน
2. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  นิลชา
2. เด็กชายจิรภัณฑ์  จ้ายหนองบัว
3. เด็กชายพิสุทธิ์  ประโพศรี
 
1. นางราตรี  ประภาสอน
2. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญาพิมพ์
 
1. นางสาวปราณี  ดวงจิตร
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนัง
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเดชา  จิตรซ้าย
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ