สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนแก้ว
2. เด็กชายฐาปกรณ์  สนิทท้าว
3. เด็กชายประสงค์ศักดิ์  วิเศษแก้ว
4. เด็กชายปราณพ  ปานาราช
5. เด็กชายปริญญา  ไปแดน
6. เด็กชายพิทักษ์  เรืองเสนา
7. เด็กชายฟ้าใส  ภูสังข์
8. เด็กชายภากร  เจียมปะโคน
9. เด็กหญิงรวิสรา  หาญโงน
10. เด็กหญิงอลิชา  คำฟู
 
1. นายสุริยง  ทองมีค่า
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระศักดิ์  จำปาไชย
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทองโคตร
 
1. นายเชฏฐะกร  ธานี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 15 1. เด็กหญิงมัชธิมา  เมืองแสน
 
1. นายสุริยัน  ทองมีค่า
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  มาสวนจิก
2. เด็กชายกิตติกร  จำเนียร
3. เด็กชายณัฐวัตร  สังฆะรัตน์
4. เด็กชายนันทภูมิ  ชิดนอก
5. เด็กชายปรีชา  เหลาทอง
6. เด็กชายพีระพัฒน์  เทียบศรี
 
1. นายสันติ  เที่ยงผดุง