สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โลบไธสง
2. เด็กหญิงพรพิมล  กลีบจำปี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญเกิด
 
1. นายมะรุด  แก้วน้อย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงปาลิตา  ปองดี
 
1. นายวิศิษฏ์  ศรีแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.25 เงิน 13 1. เด็กชายตระการ  หล้าคำคง
 
1. นายสันติ  เที่ยงผดุง
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงคนัสนันท์  พิบูล
 
1. นางวาสนา  ทาหลาบ