สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โลบไธสง
2. เด็กหญิงพรพิมล  กลีบจำปี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญเกิด
 
1. นายมะรุด  แก้วน้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยธวัช  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายปรัชญา  สวาสดิ์นา
 
1. นายวิศิษฏ์  ศรีแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  วันสา
2. เด็กหญิงฐิติภา  ยลสุวรรณ
3. เด็กหญิงณริศรา  คำมะลา
4. เด็กหญิงปนัดดา  สมแวง
5. เด็กหญิงศสิวิภา  ปิตาระเต
 
1. นายประมวลชัย  ศิริ
2. นางดวงปี  ศรีมุงคุณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงปาลิตา  ปองดี
 
1. นายวิศิษฏ์  ศรีแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนแก้ว
2. เด็กชายฐาปกรณ์  สนิทท้าว
3. เด็กชายประสงค์ศักดิ์  วิเศษแก้ว
4. เด็กชายปราณพ  ปานาราช
5. เด็กชายปริญญา  ไปแดน
6. เด็กชายพิทักษ์  เรืองเสนา
7. เด็กชายฟ้าใส  ภูสังข์
8. เด็กชายภากร  เจียมปะโคน
9. เด็กหญิงรวิสรา  หาญโงน
10. เด็กหญิงอลิชา  คำฟู
 
1. นายสุริยง  ทองมีค่า
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระศักดิ์  จำปาไชย
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทองโคตร
 
1. นายเชฏฐะกร  ธานี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายมงคลชัย  หล้าสกุล
 
1. นายประใส  โนนทิง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายบวรภัค  ทะชาดา
 
1. นายประใส  โนนทิง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.25 เงิน 13 1. เด็กชายตระการ  หล้าคำคง
 
1. นายสันติ  เที่ยงผดุง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 15 1. เด็กหญิงมัชธิมา  เมืองแสน
 
1. นายสุริยัน  ทองมีค่า
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธิติสรร  ขวกเขียว
2. เด็กชายนวภูมิ  โนนทิง
3. เด็กชายวัชระ  เผือดนอก
4. เด็กชายวีรภัทร  อินทร์จูม
5. เด็กชายสรยุทธ  ราศี
6. เด็กชายเดชา  คำผา
 
1. นายสันติ  เที่ยงผดุง
2. นายประมวลชัย  ศิริ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  มาสวนจิก
2. เด็กชายกิตติกร  จำเนียร
3. เด็กชายณัฐวัตร  สังฆะรัตน์
4. เด็กชายนันทภูมิ  ชิดนอก
5. เด็กชายปรีชา  เหลาทอง
6. เด็กชายพีระพัฒน์  เทียบศรี
 
1. นายสันติ  เที่ยงผดุง
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายคมกฤษ  วัดแผ่นลำ
 
1. นายสันติ  เที่ยงผดุง
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายพิเชษฐ  น้อยคูณ
 
1. นายสันติ  เที่ยงผดุง
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงคนัสนันท์  พิบูล
 
1. นางวาสนา  ทาหลาบ