สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีเตชะ
3. เด็กหญิงประภัสสร  สรอินทร์
 
1. นางหนูพูล  ไกรจันทร์
2. นางพิศมัย  หารเทศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชิดชนก  ตะโย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก่อไซ
3. เด็กชายพลพิเชษฐ์  สีหะคลัง
 
1. นางพิศมัย  หารเทศ
2. นายอนุพงศ์  แก้วหาวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงวนิษา  มาตย์นอก
 
1. นางสาวจงกล  อินนอก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  มาตย์นอก
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีเตชะ
3. เด็กหญิงปวีณา  ภาควิหก
4. เด็กชายยุทธพงษ์  ชาติวานิชกุล
5. เด็กชายรัตนชัย  มะนาวงษ์
6. เด็กหญิงวิริยากร  สุขจอย
7. เด็กชายวิษณุ  เทพจิคร
8. เด็กชายศศิธร  เหลาประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุนิตา  เดนโม
10. เด็กหญิงอารยา  อาษานอก
 
1. นายดำรงเกียรตื  ไกรจันทร์
2. นางพิศมัย  หารเทศ
3. นางไพบูลย์  สืบสุนทร