สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ขอดคำ
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรภร  ต่อสกุลไทย
 
1. นายพิทยา  สุภพร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกบุรุษ  จิตแสง
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิวพร  ม่วงประทาย
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครินทร์  สิมมาลี
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมผาง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ทีพา
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
2. นายไพบูลย์  โชคชัย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุรัตน์  หล้าป้อง
2. เด็กชายนฤป  ญาติสังกัด
3. เด็กหญิงปรียาพร  พลไทย
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
2. นายไพบูลย์  โชคชัย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  จุมพลา
3. เด็กหญิงวรางคณา  วันวาลย์
 
1. นางรัตนา  ทีนะกุล
2. นางสาวสุเนตร  รักษาพงศ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  เสาเวียง
2. เด็กหญิงธนัชพร  อามาตย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สวนไผ่
 
1. นางรัตนา  ทีนะกุล
2. นางบังอร  มาตทะวงษ์