สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาพร  พลไทย
 
1. นายพิทยา  สุภพร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำดำ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ขุนหาญ
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
2. นายไพบูลย์  โชคชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุชาดา  พลาด
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  อินทนาผล
2. เด็กชายอาศิรา  สาตนอก
 
1. นายพิทยา  สุภพร
2. นายอุทัย  ต่อสกุลไทย
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงอรปรียา  ชิงหล้า
 
1. นางสุภาพ  รักษาพงศ์