สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สมสีแสง
2. เด็กหญิงแพรพลอย  ถาเหง่า
 
1. นายจันโท  ธรรมทินโน
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายวัศพล  กระฉอดนอก
2. เด็กหญิงอรญา  วันทองดี
 
1. นายจันโท  ธรรมทินโน