สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายพงษ์สว่าง  วงษ์ปัญญา
 
1. นางสาวธิิดารัตน์  ตาเมือง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงไปรยา  ชัยนา
 
1. นางสาวรัชริกุล  จงร่วมกลาง
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายพัทธนันท์  พลรักษา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมราช
 
1. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวประภาสิริ  บางปา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  ยอดสำโรง
2. เด็กชายวรวุฒิ  พลชัยสงค์
3. เด็กหญิงสใบทอง  ประชาบุญ
 
1. นางสาวประภาสิริ  บางปา
2. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ