สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขเพีย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิดตาระเต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐยา  ตั้งอุทัยกุล
 
1. นางสาวเนตรชนก  หลงน้อย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ไชยปัญหา
 
1. นายคมเพชร  ฤทธิ์มหา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพชาลี
 
1. นายคมเพชร  ฤทธิ์มหา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริญญา  โชคชัยวุฒิกุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิดตาระเต
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นาน้อย
2. เด็กหญิงวริศราภรณ์  มาตย์โค้ง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พิดตานนท์
 
1. นางสาวมุกดารัตน์  นาตาแสง
2. นายเดชา  พลรักษา