สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายนัฐพล  ทองเจียว
2. เด็กหญิงศิรินภา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ตาเมือง
2. นางสาวสุกัญญา  ปิดตาระเต
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทักษพร  ดวงท้าวเศรษฐ์
 
1. นางกมลชนก  อุดมวงศ์