สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจิรภัทร  ประทุมมา
 
1. นางสาวเนตรชนก  หลงน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมณัสนันท์  น้อยตำแย
 
1. นางวนิดา  วรุณศรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขดี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พลรักษา
 
1. นายอนุสรณ์  เทศสาย
2. นางสาวภิญญาภัสส์  ทิพย์โยธา