สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขเพีย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิดตาระเต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐยา  ตั้งอุทัยกุล
 
1. นางสาวเนตรชนก  หลงน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุฬีศร  แสนสุข
 
1. นางสาวภิญญาภัสส์  ทิพย์โยธา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจิรภัทร  ประทุมมา
 
1. นางสาวเนตรชนก  หลงน้อย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมณัสนันท์  น้อยตำแย
 
1. นางวนิดา  วรุณศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเพิ่มพูน  เป๊ะชาญ
 
1. นางวนิดา  วรุณศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนลือชา
2. เด็กชายนุชิษฐ์  สมอดง
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  โพธิ์แสง
 
1. นางสาวนุชจรี  อัยจักร์
2. นางสาวทัศมน  มาตย์นอก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนสีดา
2. เด็กชายธนายุทธ  พิมมา
3. เด็กชายปิยพงษ์  ราชดา
 
1. นางสาวทัศมน  มาตย์นอก
2. นางสาวรัชริกุล  จงร่วมกลาง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายพงษ์สว่าง  วงษ์ปัญญา
 
1. นางสาวธิิดารัตน์  ตาเมือง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายนัฐพล  ทองเจียว
2. เด็กหญิงศิรินภา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ตาเมือง
2. นางสาวสุกัญญา  ปิดตาระเต
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนทรกุล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนลือชา
3. เด็กหญิงชนิศา  ชัยเหนือ
4. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วพรม
5. เด็กชายณัฐพงษ์  คำจริง
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ศรีโพธิ์
7. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ภู้มะณี
8. เด็กหญิงปิ่นสุวรรณ  สมอหอม
9. เด็กหญิงภาวิตา  อินทร์โคตร
10. เด็กหญิงสุลินทิพย์  หิกกอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ตาเมือง
2. นางสาวทัศมน  มาตย์นอก
3. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขดี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พลรักษา
 
1. นายอนุสรณ์  เทศสาย
2. นางสาวภิญญาภัสส์  ทิพย์โยธา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ไชยปัญหา
 
1. นายคมเพชร  ฤทธิ์มหา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพชาลี
 
1. นายคมเพชร  ฤทธิ์มหา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงไปรยา  ชัยนา
 
1. นางสาวรัชริกุล  จงร่วมกลาง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริญญา  โชคชัยวุฒิกุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิดตาระเต
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายพัทธนันท์  พลรักษา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมราช
 
1. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวประภาสิริ  บางปา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  ยอดสำโรง
2. เด็กชายวรวุฒิ  พลชัยสงค์
3. เด็กหญิงสใบทอง  ประชาบุญ
 
1. นางสาวประภาสิริ  บางปา
2. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นาน้อย
2. เด็กหญิงวริศราภรณ์  มาตย์โค้ง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พิดตานนท์
 
1. นางสาวมุกดารัตน์  นาตาแสง
2. นายเดชา  พลรักษา
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทักษพร  ดวงท้าวเศรษฐ์
 
1. นางกมลชนก  อุดมวงศ์