สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80.2 ทอง 6 1. เด็กชายธนากร   กุมภวงค์
2. เด็กหญิงรมย์รวินท์  วงศ์เวียน
3. เด็กหญิงศิรินภา  สกุลพิมพ์
 
1. นางสาวรัตนาพร  เกียรติปกรณ์
2. นางสาววัชราภรณ์  จิตแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  ดอนแปะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชะตะ
 
1. นางสาวรัตนาพร  เกียรติปกรณ์
2. นางสาววัฒนา   ทาตา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิพาวัล  เขียนคำศรี
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  ยุซิ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์มนัด
 
1. นางศิริพร  เสาวรส
2. นางรัชฎาพร  นินทะสิงห์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายชีวิน  นาฮก
2. เด็กหญิงอาริษา  ผมหอม
 
1. นายฑิฆัมพร  พรหมกัลป์
2. นายกิติศักดิ์  ศิริพราหมณกุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 1. เด็กชายอนุชา  บุดดาชัย
 
1. นายจำรัส  ปัตตานัง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันตชัย  เลาะไธสง
 
1. นางสาวรพีพร  เชื้อแพง
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชะตะ
 
1. นางรัชฎาพร  นินทะสิงห์