สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80.2 ทอง 6 1. เด็กชายธนากร   กุมภวงค์
2. เด็กหญิงรมย์รวินท์  วงศ์เวียน
3. เด็กหญิงศิรินภา  สกุลพิมพ์
 
1. นางสาวรัตนาพร  เกียรติปกรณ์
2. นางสาววัชราภรณ์  จิตแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  ดอนแปะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชะตะ
 
1. นางสาวรัตนาพร  เกียรติปกรณ์
2. นางสาววัฒนา   ทาตา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายอาฌาไนย  ชาตะ
 
1. นางสาววัฒนา  ทาตา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ปราบหนองบัว
2. เด็กชายอาทิตย์  สิงห์เสนา
3. เด็กหญิงแตงโม  มาซา
 
1. นางศิริพร  เสาวรส
2. นางรัชฎาพร  นินทะสิงห์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิพาวัล  เขียนคำศรี
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  ยุซิ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์มนัด
 
1. นางศิริพร  เสาวรส
2. นางรัชฎาพร  นินทะสิงห์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายชีวิน  นาฮก
2. เด็กหญิงอาริษา  ผมหอม
 
1. นายฑิฆัมพร  พรหมกัลป์
2. นายกิติศักดิ์  ศิริพราหมณกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิยกุล  ขาวภา
 
1. นายแมน  สิงห์สา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงคำแก้ว  เพชรล้ำ
2. เด็กหญิงมินตรา  พงสุทธิ์
 
1. นางสาววัฒนา  ทาตา
2. นางสาวรัตนาพร  เกียรติปกรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนาธิป  อินทะมาตย์
 
1. นายจำรัส  ปัตตานัง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 1. เด็กชายอนุชา  บุดดาชัย
 
1. นายจำรัส  ปัตตานัง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษณลักษณ์  สุุราช
 
1. นายจำรัส  ปัตตานัง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอภิรักษ์  มาลี
 
1. นายจำรัส  ปัตตานัง
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บริบูรณ์
2. เด็กชายบอล  ชะตะ
3. เด็กชายมารุต  ขุนพิทักษ์
4. เด็กชายศุภวัฒน์  เตชะแก้ว
 
1. นายแมน  สิงห์สา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันตชัย  เลาะไธสง
 
1. นางสาวรพีพร  เชื้อแพง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวรพีพร  เชื้อแพง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิลินยา  อังคณิต
 
1. นางสาวรพีพร  เชื้อแพง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงบรรจงพร  วังฆะฮาด
 
1. นางสาวรัตนาพร   เกียรติปกรณ์
2. นางสาววัฒนา   ทาตา
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงณิชนันท์   ศรีอาภรณ์
2. เด็กหญิงปิ่นหยก  แดงสี
 
1. นางสาวรัตนาพร   เกียรติปกรณ์
2. นางสาววัฒนา   ทาตา
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกานดา  เขียนคำศรี
2. เด็กหญิงวรรณนิภา   ทานประสิทธิ์
 
1. นายวาทิศ   สันทา
2. นางศิริพร   เสาวรส
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชัชวาลย์  หงส์ชุม
2. เด็กหญิงแสงทิพย์  พันตา
 
1. นางสาวรัตนาพร   เกียรติปกรณ์
2. นางสาวอมรรัตน์   มาซา
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายวุธมาต  นันตา
 
1. นางสาววัฒนา   ทาตา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายปรีดิพา   นิยมพล
 
1. นางสาวรัตนาพร   เกียรติปกรณ์
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชะตะ
 
1. นางรัชฎาพร  นินทะสิงห์