สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาธิญา  ทาร่อน
 
1. นายปรีชา  พรมดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุภัชราพร  เจริญสุข
 
1. นายสุระกัน  สิงห์ศรี
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปริญญา  จำนงสิน
2. เด็กชายอภินัทธ์  สิงห์มูล
3. เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ชรเย็น
4. เด็กชายเมธิชัย  เอี่ยมศรี
5. เด็กชายเอกอนันท์  จันเวิน
 
1. นายเฉลย  ผุยเถิง
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กชายนรวัฒน์  ชาลี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ฝ่ายค้อ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกวิตา  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงพรนิภา  โทแหล่ง
3. เด็กชายอัครพล  ผลจันทร์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ฝ่ายค้อ