สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงบุตรสตรี  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยดา
 
1. นางสาวเนตรนภา  ศรีสวัสด์ิ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สีขอน
2. เด็กชายนพรัตน์  เปรมปรีด์
3. เด็กชายวีระศักดิ์  สีดำ
 
1. นายวิชาญ  ชูวังวัด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 12 1. เด็กชายเมธิชัย  เอี่ยมศรี
 
1. นายสายันต์  สิงห์ศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายปริญญา  จำนงสิน
 
1. นายสุระกัน  สิงห์ศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 4 1. เด็กชายนิธิ  สาระพล
 
1. นายสุระกัน  สิงห์ศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายวีระพงษ์  ดาเยอ
 
1. นายเฉลย  ผุยเถิง