สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาธิญา  ทาร่อน
 
1. นายปรีชา  พรมดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงบุตรสตรี  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยดา
 
1. นางสาวเนตรนภา  ศรีสวัสด์ิ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สีขอน
2. เด็กชายนพรัตน์  เปรมปรีด์
3. เด็กชายวีระศักดิ์  สีดำ
 
1. นายวิชาญ  ชูวังวัด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 12 1. เด็กชายเมธิชัย  เอี่ยมศรี
 
1. นายสายันต์  สิงห์ศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายปริญญา  จำนงสิน
 
1. นายสุระกัน  สิงห์ศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 4 1. เด็กชายนิธิ  สาระพล
 
1. นายสุระกัน  สิงห์ศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุภัชราพร  เจริญสุข
 
1. นายสุระกัน  สิงห์ศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายวีระพงษ์  ดาเยอ
 
1. นายเฉลย  ผุยเถิง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปริญญา  จำนงสิน
2. เด็กชายอภินัทธ์  สิงห์มูล
3. เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ชรเย็น
4. เด็กชายเมธิชัย  เอี่ยมศรี
5. เด็กชายเอกอนันท์  จันเวิน
 
1. นายเฉลย  ผุยเถิง
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กชายนรวัฒน์  ชาลี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ฝ่ายค้อ
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกวิตา  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงพรนิภา  โทแหล่ง
3. เด็กชายอัครพล  ผลจันทร์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ฝ่ายค้อ