สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิรินทรา  กิติสกนธ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  จอดนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงดาหวัน  สมศักดิ์
2. เด็กชายพิชากร  วงษ์สวาสดิ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  นาบำรุง
 
1. นางสุภาภรณ์  แสงสุดตา
2. นางภาวนา  บุเกตุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.9 เงิน 6 1. เด็กชายนนธวัช  หมื่นสีดา
2. เด็กชายนิติรัฐ  ทองเป้า
 
1. นายสุเนตร  อัศวมนตรี
2. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สินสาลี
2. เด็กหญิงรัตนากร  นาบำรุง
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
2. นางพิกุล  นิพรรัมย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนลินี  เล็งไธสง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กระฉอดนอก
3. เด็กหญิงสุวัจนี  หยวกพิมพ์
 
1. นายสุเนตร  อัศวมนตรี
2. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนากานต์  เหง้าน้อย
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 15 1. เด็กชายชนินทร์  การสร้าง
2. เด็กชายดัสกร  ทรงชาติ
3. เด็กชายธีรภัทร์  ผิวขาว
 
1. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
2. นายสุเนตร  อัศวมนตรี