สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอภิญญา  รินไธสง
 
1. นางพิกุล  นิพรรัมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  นวลมะลัง
 
1. นางสาวเตือนใจ  จอดนอก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนกฤต  มะลิรัมย์
2. เด็กชายธนิตพงษ์  โสภณ
3. เด็กชายสุรพิชญ์  ประภูชะกัง
 
1. นางวีระวรรณ  วิวรรธน์ติวงศ์
2. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจามรี  ศิลประกอบ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ตุ้มไธสง
 
1. นายสุเนตร  อัศวมนตรี
2. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงภัทรมน  การสร้าง
2. เด็กหญิงวะธิดา  วะกะกัณฑ์
 
1. นางสาววรรณภา  มาตย์นอก
2. นางสุภาภรณ์  แสงสุดตา