สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิรินทรา  กิติสกนธ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  จอดนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอภิญญา  รินไธสง
 
1. นางพิกุล  นิพรรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงดวงใจ  ภูมินา
 
1. นางวีระวรรณ  วิวรรธน์ติวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  นวลมะลัง
 
1. นางสาวเตือนใจ  จอดนอก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สิทธิ์เสือ
 
1. นางสาวเตือนใจ  จอดนอก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงดาหวัน  สมศักดิ์
2. เด็กชายพิชากร  วงษ์สวาสดิ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  นาบำรุง
 
1. นางสุภาภรณ์  แสงสุดตา
2. นางภาวนา  บุเกตุ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  นาบำรุง
2. เด็กชายปฐมกริช  กระฉอดนอก
 
1. นายสุเนตร  อัศวมนตรี
2. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.9 เงิน 6 1. เด็กชายนนธวัช  หมื่นสีดา
2. เด็กชายนิติรัฐ  ทองเป้า
 
1. นายสุเนตร  อัศวมนตรี
2. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญตั้ง
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  วงษ์สวาสดิ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  จอดนอก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สินสาลี
2. เด็กหญิงรัตนากร  นาบำรุง
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
2. นางพิกุล  นิพรรัมย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนกฤต  มะลิรัมย์
2. เด็กชายธนิตพงษ์  โสภณ
3. เด็กชายสุรพิชญ์  ประภูชะกัง
 
1. นางวีระวรรณ  วิวรรธน์ติวงศ์
2. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนลินี  เล็งไธสง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กระฉอดนอก
3. เด็กหญิงสุวัจนี  หยวกพิมพ์
 
1. นายสุเนตร  อัศวมนตรี
2. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชูโชค  จุลวงศ์
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริญญา  กระฉอดนอก
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนากานต์  เหง้าน้อย
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจามรี  ศิลประกอบ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ตุ้มไธสง
 
1. นายสุเนตร  อัศวมนตรี
2. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงภัทรมน  การสร้าง
2. เด็กหญิงวะธิดา  วะกะกัณฑ์
 
1. นางสาววรรณภา  มาตย์นอก
2. นางสุภาภรณ์  แสงสุดตา
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 15 1. เด็กชายชนินทร์  การสร้าง
2. เด็กชายดัสกร  ทรงชาติ
3. เด็กชายธีรภัทร์  ผิวขาว
 
1. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
2. นายสุเนตร  อัศวมนตรี