สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงศรัญภัทร  สุขสำราญ
 
1. นางกัลยา  ซ้ายโพธิ์กลาง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีระพัด  พลวงค์ษา
 
1. นายสุบัน  ศรีวิชา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุช  มูลจุล
 
1. นายสุบัน  ศรีวิชา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายศรายุทธ  ทองเฟื่อง
 
1. นายเผด็จชัย  หิมโสภา