สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนุเดช  บุผชาติ
2. เด็กชายวรฤทธิ์  วรรณวงค์
3. เด็กหญิงสุดา  ไทยลาว
 
1. นางพรทิพย์  จันชารี
2. นางสาวผ่องศรี  ไกรขุนทศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายคงชนะ  ดอนสมจิต
2. เด็กหญิงนงนุช  พรมศาสตร์
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ภูบาลชื่น
4. เด็กหญิงนิลเนตร  แซ่เล้า
5. เด็กชายพนม  บุญดาราช
 
1. นางสาวผ่องศรี  ไกรขุนทศ
2. นางพรทิพย์  จันชารี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญศิริ  นันนิยงค์
2. เด็กหญิงสิริมา  อิทธิพรม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อามาตย์
 
1. นางปัทมาวดี  หาดวรรณ์
2. นางบุญเลิศ  พลสิทธิ์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมธิญากร  พิชิตชัยรุ่ง
 
1. นางภิญญาพัชญ์  กองเงิน