สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพินทุกาญจน์  ประสิทธิ์นอก
2. เด็กหญิงมนัญชยา  นาคุณ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  จรูญจิตไพรัช
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผลวิลัย
5. เด็กชายเจตพน  ประสิทธิ์นอก
 
1. นางบุญเลิศ  พลสิทธิ์
2. นางไพวรรณ  อุทัยชัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายบุลากร  นาเม็ง
 
1. นางปัทมาวดี  หาดวรรณ์