สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พันธ์ลี
2. เด็กชายคุณานนท์  ศรีขุ่ย
3. เด็กหญิงชญานิศ  จรูญจิตไพรัช
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ชัยวงค์
5. เด็กชายบุญยกร  หาญคำจันทร์
6. เด็กหญิงผกามาศ  อุทัยเรือง
7. เด็กชายพีรณัฐ   ยอดวัน
8. เด็กหญิงรังสินี  คลังมั่น
9. เด็กชายรัชพล  ข่าทิพพาที
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สืบมา
 
1. นางปัทมาวดี  หาดวรรณ์
2. นางบุญเลิศ  พลสิทธิ์
3. นางภิญญาพัชญ์  กองเงิน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกศินี  สวนไผ่
 
1. นางพรทิพย์  จันชารี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นันนิยงค์
2. เด็กหญิงปุญนุช  อุ่นโรจน์
 
1. นางสาวผ่องศรี  ไกรขุนทศ
2. นางพรทิพย์  จันชารี
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายกันตพงษ์  ระเบียบโอษฐ์
2. เด็กชายกิตติกร  พิสวาสดิ์
3. เด็กหญิงฐิติภา  ประทุมวา
 
1. นางสาวนารี   หาญเสนา