สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  นาโสม
2. เด็กหญิงวรรณภา  ตุมา
 
1. นางสาวผ่องศรี  ไกรขุนทศ
2. นางไพวรรณ  อุทัยชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนุเดช  บุผชาติ
2. เด็กชายวรฤทธิ์  วรรณวงค์
3. เด็กหญิงสุดา  ไทยลาว
 
1. นางพรทิพย์  จันชารี
2. นางสาวผ่องศรี  ไกรขุนทศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพินทุกาญจน์  ประสิทธิ์นอก
2. เด็กหญิงมนัญชยา  นาคุณ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  จรูญจิตไพรัช
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผลวิลัย
5. เด็กชายเจตพน  ประสิทธิ์นอก
 
1. นางบุญเลิศ  พลสิทธิ์
2. นางไพวรรณ  อุทัยชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายคงชนะ  ดอนสมจิต
2. เด็กหญิงนงนุช  พรมศาสตร์
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ภูบาลชื่น
4. เด็กหญิงนิลเนตร  แซ่เล้า
5. เด็กชายพนม  บุญดาราช
 
1. นางสาวผ่องศรี  ไกรขุนทศ
2. นางพรทิพย์  จันชารี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พันธ์ลี
2. เด็กชายคุณานนท์  ศรีขุ่ย
3. เด็กหญิงชญานิศ  จรูญจิตไพรัช
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ชัยวงค์
5. เด็กชายบุญยกร  หาญคำจันทร์
6. เด็กหญิงผกามาศ  อุทัยเรือง
7. เด็กชายพีรณัฐ   ยอดวัน
8. เด็กหญิงรังสินี  คลังมั่น
9. เด็กชายรัชพล  ข่าทิพพาที
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สืบมา
 
1. นางปัทมาวดี  หาดวรรณ์
2. นางบุญเลิศ  พลสิทธิ์
3. นางภิญญาพัชญ์  กองเงิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายฉัตรเทพ  ยอดวัน
 
1. นางปัทมาวดี  หาดวรรณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายบุลากร  นาเม็ง
 
1. นางปัทมาวดี  หาดวรรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกศินี  สวนไผ่
 
1. นางพรทิพย์  จันชารี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นันนิยงค์
2. เด็กหญิงปุญนุช  อุ่นโรจน์
 
1. นางสาวผ่องศรี  ไกรขุนทศ
2. นางพรทิพย์  จันชารี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญศิริ  นันนิยงค์
2. เด็กหญิงสิริมา  อิทธิพรม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อามาตย์
 
1. นางปัทมาวดี  หาดวรรณ์
2. นางบุญเลิศ  พลสิทธิ์
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายกันตพงษ์  ระเบียบโอษฐ์
2. เด็กชายกิตติกร  พิสวาสดิ์
3. เด็กหญิงฐิติภา  ประทุมวา
 
1. นางสาวนารี   หาญเสนา
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมธิญากร  พิชิตชัยรุ่ง
 
1. นางภิญญาพัชญ์  กองเงิน