สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สิงห์ป้อง
2. เด็กหญิงธัญญาพร  รูปสูง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  นามจำปา
4. เด็กหญิงวิยดา  สายแสน
5. เด็กหญิงศิริวรรณ์  ทองคลี่
 
1. นางพิมพ์ชนก  ฤทธิศร
2. นางแช่มช้อย  สุดสี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  แสงใส
2. เด็กหญิงพัชราภา  อินทมาตย์
3. เด็กชายวรฤทธิ์  สาเสนา
4. เด็กหญิงสุภาศิณี  อินขำ
5. เด็กหญิงเนาวรินทร์  ด้วงชมภู
 
1. นางดรุณี  วรดี
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ฤทธิศร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายอดิพงษ์  มิมาลา
2. เด็กชายเทพนรินทร์  ทองดี
 
1. นายกัมปนาท  ภักดีวิเศษ