สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายสรวิศ  พุทธโฆษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฤทธิศร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. นายวรินธร  สิงห์ป้อง
2. เด็กชายวิศวัฒน์  ไฮงาม
 
1. นางสมปอง  ซื่อตรง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทวินันท์  ลอดคูบอน
2. เด็กชายพายุราช  พละเทพ
3. เด็กชายอนันตชัย  ตาลโตนด
 
1. นางสาวกชกร  ขุรีทรัพย์
2. นางสาวธัญยารัตน์  สมอหมอบ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สิงห์ป้อง
2. เด็กหญิงธัญญาพร  รูปสูง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  นามจำปา
4. เด็กหญิงวิยดา  สายแสน
5. เด็กหญิงศิริวรรณ์  ทองคลี่
 
1. นางพิมพ์ชนก  ฤทธิศร
2. นางแช่มช้อย  สุดสี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  แสงใส
2. เด็กหญิงพัชราภา  อินทมาตย์
3. เด็กชายวรฤทธิ์  สาเสนา
4. เด็กหญิงสุภาศิณี  อินขำ
5. เด็กหญิงเนาวรินทร์  ด้วงชมภู
 
1. นางดรุณี  วรดี
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ฤทธิศร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายชานนท์  แสงใส
 
1. นายสนั่น  ศรีเมืองช่าง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  พรมหลง
2. เด็กชายนครินทร์  โครตมงคล
3. เด็กชายเดชดนัย  วันสี
 
1. นายสนั่น  ศรีเมืองช่าง
2. นางสาวธัญยารัตน์  สมอหมอบ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. นายศรายุทธ์  สุดอาราม
2. นายศิริเกียรติ  สุนนท์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ยมมูล
 
1. นายสนั่น  ศรีเมืองช่าง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงปภัสรา  มีกง
2. นางสาวสุกัญญา   มาบแวง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   ฤทธิศร
2. นางวีณา   ทะวงใจ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายพลกฤต  สาธิต
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สาเสนา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฤทธิศร
2. นางวีณา   ทะวงใจ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์นอก
2. นางสาวอารยา   ชุมแวงวาปี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   ฤทธิศร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายจตุโชค  จิตณรงค์
2. เด็กชายนวพล   ญาติวงษ์
 
1. นางสาวธัญยารัตน์   สมอหมอบ
2. นางอาทิตยา   มูลบุญ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. นายอนุวัฒน์   ปีแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฤทธิศร
 
14 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรี  ชาญชำหนิ
2. นายอนิรุทธิ์  มาลี
 
1. นายนรังสรรค์  ศรีเมืองช่าง
2. นายกัมปนาท  ภักดีวิเศษ
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายอดิพงษ์  มิมาลา
2. เด็กชายเทพนรินทร์  ทองดี
 
1. นายกัมปนาท  ภักดีวิเศษ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ราชนี
2. เด็กชายคณา  เกตุนอก
3. เด็กชายพีระกานต์  สละ
 
1. นายนรังสรรค์  ศรีเมืองช่าง