สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประมาณ  สิทธิวงษา
 
1. นางสาวศศิประภา  แสงโทโพ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายจตุรงค์  ทาตา
2. เด็กหญิงจิราลักษณ์  สุดสะอาด
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์ชมภู
 
1. นายกงเพชร  อุดมวงษ์
2. นางสาวศศิประภา  แสงโทโพ