สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระพงษ์  แผงตัน
2. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วพรม
 
1. นายกงเพชร  อุดมวงษ์
2. นางสาวศศิประภา  แสงโทโพ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายอนุพงษ์  อินตู้
 
1. นางธันยพร  เกตุเพ็ง