สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุดงาม
 
1. นางธันยพร  เกตุเพ็ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระพงษ์  แผงตัน
2. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วพรม
 
1. นายกงเพชร  อุดมวงษ์
2. นางสาวศศิประภา  แสงโทโพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประมาณ  สิทธิวงษา
 
1. นางสาวศศิประภา  แสงโทโพ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ผาจ้ำ
2. เด็กชายภานุพงษ์  ชัยนา
3. เด็กชายสิทธิเดช  หลงน้อย
 
1. นางสาวศศิประภา  แสงโทโพ
2. นางธันยพร  เกตุเพ็ง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายอนุพงษ์  อินตู้
 
1. นางธันยพร  เกตุเพ็ง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายจตุรงค์  ทาตา
2. เด็กหญิงจิราลักษณ์  สุดสะอาด
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์ชมภู
 
1. นายกงเพชร  อุดมวงษ์
2. นางสาวศศิประภา  แสงโทโพ