สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวิภาพร  ใสโม้
 
1. นางมะลัยวัลย์  โนนทะเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุกานดา  เพชรฉิม
 
1. นางมะลัยวัลย์  โนนทะเสน
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพิเศรษฐ  สินปรีดี
 
1. นางสมใจ  สีหา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชนธรณ์  ดินเมืองชน
2. เด็กชายพงษกรณ์  ขุนทอง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจนถิ่นป่า
 
1. นางสมใจ  สีหา
2. นางสาวภาวิณี  แดงสีบัว
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมุกดา  คุ้มมะม่วง
2. เด็กชายศุภกร  หูวิเวก
3. เด็กชายเด่นดนัย  ดวงสุพรรณ
 
1. นางสมใจ  สีหา
2. นางสาวภาวิณี  แดงสีบัว