สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายทักษินันท์  ลายโถ
 
1. นางสาววรัญญา  มเหสักขกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นันไธสง
2. เด็กหญิงจิราภัทร  รักษาสร้อย
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สาเกตุ
4. เด็กหญิงวนิดา  แก้วหวาน
5. เด็กหญิงวิชุดา  มุงคุณโคตร
 
1. นางสาววรัญญา  มเหสักขกุล
2. นางสาวดารารัตน์  สมมาตย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประจัด
2. เด็กหญิงตองแพง  อาสานอก
3. เด็กหญิงปัญญา  เทพศรี
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  รัตนเจริญ
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ดวงเกตุ
 
1. นางแววดาว  พลศักดิ์หาญ
2. นางจิรพร   เจริญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันวา  ขันธุรา
2. นางสาวสุพัตรา  ขุลีลัง
3. นางสาวสุภาวดี  สมมาตย์
4. นางสาวอุมาพร  แสนรัง
5. นางสาวเสาร์วิณี  นานอก
 
1. นางจิรพร   เจริญ
2. นางอรสา  อำนาจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  คำทอน
2. เด็กชายภูธร  มุงคุณโคตร
3. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วกองนอก
4. เด็กชายวรพจน์  ยางงาม
5. เด็กชายศุภนัฐ  แก้วคูณ
 
1. นางสาวดารารัตน์  สมมาตย์
2. นางสาววรัญญา  มเหสักขกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงภคินี  ศรีสุนทร
 
1. นางสาววรัญญา  มเหสักขกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งรัศมี  สมมาตย์
 
1. นางจิรพร   เจริญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬารัตน์  คนรู้
2. นายธีรพันธ์  จันบัวลา
 
1. นางแววดาว  พลศักดิ์หาญ
2. นายสุวิทย์  พลศักดิ์หาญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชคทวี  สีหาอินทร์
 
1. นายสุวิทย์  พลศักดิ์หาญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิฬารี  พลแสง
 
1. นายสุวิทย์  พลศักดิ์หาญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สีสุนา
 
1. นายสุวิทย์  พลศักดิ์หาญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทกร  จัันทร์เรืองศรี
 
1. นายสุวิทย์  พลศักดิ์หาญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาญโคกกรวด
 
1. นายสงวนศักดิ์  ปุนไธสง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภินันต์  พรมวรรณ
 
1. นายสงวนศักดิ์  ปุนไธสง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุเมธ  ครองยศ
 
1. นายสงวนศักดิ์  ปุนไธสง
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุตคาน
2. เด็กชายเสกสรรค์  พูนกอก
 
1. นางสาวปุญญิศา  ลิละคร
2. นางอรสา  อำนาจ
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรญชัย  อินนอก
2. เด็กหญิงเกตุสุดา  รินทะไชย
 
1. นางสาวปุญญิศา  ลิละคร
2. นางอรสา  อำนาจ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวกนกดาริน  อาษานอก
2. นางสาวนิธินาฏ  คำสมมาตย์
3. เด็กหญิงประภาพร  อินนอก
4. เด็กหญิงสาวิณี  หล้าเปีย
5. นางสาวสิริรัก  มูนวัด
6. นางสาวสุนิตา  พันทะนาภูมิ
 
1. นางอรสา  อำนาจ
2. นางจิรพร   เจริญ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกาล  อินประจง
2. เด็กหญิงนิภาพร  อาษานอก
3. นางสาวพััชราภา  ทองขาว
 
1. นางอรสา  อำนาจ
2. นางสาวปุญญิศา  ลิละคร
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ซอง
 
1. นางสาวเกศกนก  โตเหล็ก
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายออดี้  นาบำรุง
 
1. นางสาวเกศกนก  โตเหล็ก