สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงดลฤดี  นามแปะ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แปงนุจา
3. นางสาวสุภัญญา  โนนทองหลาง
 
1. นางอรสา  อำนาจ
2. นางจิรพร   เจริญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวกนกดาริน  อาษานอก
2. นางสาวนิธินาฏ  คำสมมาตย์
3. เด็กหญิงประภาพร  อินนอก
4. เด็กหญิงสาวิณี  หล้าเปีย
5. นางสาวสิริรัก  มูนวัด
6. นางสาวสุนิตา  พันทะนาภูมิ
 
1. นางอรสา  อำนาจ
2. นางจิรพร   เจริญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกาล  อินประจง
2. เด็กหญิงนิภาพร  อาษานอก
3. นางสาวพััชราภา  ทองขาว
 
1. นางอรสา  อำนาจ
2. นางสาวปุญญิศา  ลิละคร