สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นันไธสง
2. เด็กหญิงจิราภัทร  รักษาสร้อย
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สาเกตุ
4. เด็กหญิงวนิดา  แก้วหวาน
5. เด็กหญิงวิชุดา  มุงคุณโคตร
 
1. นางสาววรัญญา  มเหสักขกุล
2. นางสาวดารารัตน์  สมมาตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประจัด
2. เด็กหญิงตองแพง  อาสานอก
3. เด็กหญิงปัญญา  เทพศรี
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  รัตนเจริญ
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ดวงเกตุ
 
1. นางแววดาว  พลศักดิ์หาญ
2. นางจิรพร   เจริญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันวา  ขันธุรา
2. นางสาวสุพัตรา  ขุลีลัง
3. นางสาวสุภาวดี  สมมาตย์
4. นางสาวอุมาพร  แสนรัง
5. นางสาวเสาร์วิณี  นานอก
 
1. นางจิรพร   เจริญ
2. นางอรสา  อำนาจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  คำทอน
2. เด็กชายภูธร  มุงคุณโคตร
3. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วกองนอก
4. เด็กชายวรพจน์  ยางงาม
5. เด็กชายศุภนัฐ  แก้วคูณ
 
1. นางสาวดารารัตน์  สมมาตย์
2. นางสาววรัญญา  มเหสักขกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงภคินี  ศรีสุนทร
 
1. นางสาววรัญญา  มเหสักขกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งรัศมี  สมมาตย์
 
1. นางจิรพร   เจริญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬารัตน์  คนรู้
2. นายธีรพันธ์  จันบัวลา
 
1. นางแววดาว  พลศักดิ์หาญ
2. นายสุวิทย์  พลศักดิ์หาญ