สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติภูมิ  คงศิลา
 
1. นายสมพงษ์  ชัยพรมมา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชติ  มูลพงษ์
 
1. นางเพลินพิศ  คำตันบุญ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.75 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติกวิน  โหมดเทศ
2. เด็กชายจารุเดช  หลงมาดี
3. เด็กชายธนภัทร  แผงตัน
4. เด็กหญิงนิตยา  พานประสพ
5. เด็กหญิงศราศินีย์  ประวะเสนัง
6. เด็กชายสุริยะ  เจริญภูมิ
7. เด็กหญิงอรปรียา  ยุทธกล้า
8. เด็กหญิงอาริยา  นาบำรุง
 
1. นางนารี  มีตา
2. นางสมทรัพย์  ชัยพรมมา
3. นางสายทอง  ชัยรัตนวิจิตร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ชัยนอก
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หิมมะ
3. เด็กหญิงชนากานต์  สุขุน
4. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขุน
5. เด็กชายฑูลย์สวัสดิ์  เพชรเงิน
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   เจริญภูมิ
7. เด็กชายธนพล  อุดรสาร
8. เด็กหญิงพรสุดา  ศรีโยธา
9. เด็กชายวัชรพงษ์  โงนขำ
10. นายวัชระ  น้อยใจยา
 
1. นายอนุชิต  คำตันบุญ
2. นางเพลินพิศ  คำตันบุญ
3. นายสมหมาย  ชัยรัตนวิจิตร
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 15 1. เด็กชายธีรเทพ  อเุทกัง
2. เด็กชายสุวิทย์  เพาพาน
 
1. นายรังสรรค์  สุภพร
2. นางปิยมาภรณ์  ปัญญา