สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันน้อย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิภาวนี  หงษ์คำ
 
1. นางสาวสุภาพ  มีกง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนภรณ์  เฉลียวรัมย์
2. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แสนชาลี
 
1. นางสาวสุภาพ  มีกง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายสุภัทรชัย  สกุลธรรม
 
1. นางวิรัญญา  คลังคา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ทานา
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วงษ์ภักดี
3. เด็กชายวีรภัทร  หอมทอง
 
1. นางวิรัญญา  คลังคา
2. นางสมร  พรหมภักดี
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงทัตพิชา  สาแก้ว
 
1. นางประเพียร  ศรีธรราษฎร์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักริน  หาญโงน
2. เด็กชายอุทัย  วงษ์สาละ
 
1. นายมนตรี  พรหมภักดี
2. นางสาวปารมิตรา  อาวะลี