สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราทิพย์  พันธ์จันทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมหลง
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ศร  จันทร์เหลา
 
1. นางพนิดา  บุษราคำ
2. นางสังวาลย์  บัวขวา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงปริญญา  เมยเค้า
2. เด็กหญิงพรรนิภา  พิมพ์เหลา
3. เด็กหญิงพัชราพร  งอยภูธร
 
1. นางสังวาลย์  บัวขวา
2. นางอมรรัตน์  เอื้องคำประเสริฐ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลินี  ขุรีทรัพย์
2. เด็กหญิงนันทริยา  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนิศากร  ไฮงาม
 
1. นางสังวาลย์  บัวขวา
2. นางอมรรัตน์  เอื้องคำประเสริฐ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายฉัตรตรี  บางปา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปทุมมาศ
3. เด็กชายธนพงษ์  ฮ้อยทอง
4. เด็กชายปรัชญา  ชมมอน
5. เด็กชายศิริชัย  แก่นทอง
6. เด็กชายศิริณัฎฐ์  ใบมณฑา
 
1. นายยุทธนากร  ภูผายาง
2. นายนิยม  จันทร์เหล่าหลวง
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายวรวุฒิ  ชาวโพธิ์
2. เด็กชายไชยพศ  ธิธรรม
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นายวณิชา  ใสโม้
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชนใฮ
2. เด็กหญิงธนพรรณ  ขุนทอง
3. เด็กหญิงศรัญญา  มาลี
4. เด็กหญิงอภิญญา  หวานเพลิน
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชนใฮ
6. เด็กหญิงอรทัย  ปทุมมาศ
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางประนอม  ศิริพันธ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงทักษิณานันท์  สีเกิ้ง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  งอยภูธร
3. เด็กหญิงภัคจิรา  มะบุญ
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางนภาภรณ์  สมทรัพย์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงพิมพ์มณี  ลอดคูบอล
3. เด็กหญิงสมฤดี  แสงคำ
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางนภาภรณ์  สมทรัพย์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขุนทอง
2. เด็กชายธีรนันท์  โสล่า
3. เด็กชายวรฉัตร  ฮ้อยทอง
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางวรรณี  เพียรแก้ว
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิศร  โนนเปลือย
2. เด็กหญิงอรทัย  งานจัตุรัส
 
1. นางวรรณี  เพียรแก้ว
2. นางวาสนา  จันทร์เพ็ง
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉิมพลี
2. เด็กชายธนิกธน  พันเดช
3. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ทองเฟื้อง
 
1. นางพนิดา  บุษราคำ
2. นางวาสนา  จันทร์เพ็ง
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 1. เด็กชายดริษฐ์  ใจดี
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  หวานเสียง
 
1. นางวาสนา  จันทร์เพ็ง