สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูศรีวาส
2. เด็กหญิงพัชรี  ดียา
 
1. นางสังวาลย์  บัวขวา
2. นายวณิชชา  ใสโม้
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัราวดี  ดาสม
2. เด็กชายอานนท์  พรมหลง
 
1. นางสาวนิเยาวดี  สีเกิ้ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดวงเวียงคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี  นาหาร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายวัชระ  สายประสาท
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วนามอม
3. เด็กหญิงเสาวณี  คอกกลาง
 
1. นางประนอม  ศิริพันธ์
2. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มูลย์ราช
2. เด็กหญิงพรนิภา  ละมูลนอก
3. เด็กหญิงอริศรา  บุญลอด
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางอมรรัตน์  เอื้องคำประเสริฐ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 79.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  กองทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อาชนะชัย
3. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีม่วง
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางพนิดา  บุษราคำ