สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัยนิวัฒน์  ม่วงนิล
2. เด็กชายอานนท์  ทองดี
 
1. นางวรรณี  เพียรแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศรัญพร  จันทร์ขึ้น
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ยมมูล
 
1. นางสาวนิเยาวดี  สีเกิ้ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  สีลอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี  นาหาร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวรุณี  บุญมาตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี  นาหาร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  เขียวกลม
2. เด็กหญิงอภิสรา  ยมมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี  นาหาร