สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชนใฮ
2. เด็กหญิงธนพรรณ  ขุนทอง
3. เด็กหญิงศรัญญา  มาลี
4. เด็กหญิงอภิญญา  หวานเพลิน
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชนใฮ
6. เด็กหญิงอรทัย  ปทุมมาศ
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางประนอม  ศิริพันธ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายวัชระ  สายประสาท
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วนามอม
3. เด็กหญิงเสาวณี  คอกกลาง
 
1. นางประนอม  ศิริพันธ์
2. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มูลย์ราช
2. เด็กหญิงพรนิภา  ละมูลนอก
3. เด็กหญิงอริศรา  บุญลอด
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางอมรรัตน์  เอื้องคำประเสริฐ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงทักษิณานันท์  สีเกิ้ง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  งอยภูธร
3. เด็กหญิงภัคจิรา  มะบุญ
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางนภาภรณ์  สมทรัพย์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงพิมพ์มณี  ลอดคูบอล
3. เด็กหญิงสมฤดี  แสงคำ
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางนภาภรณ์  สมทรัพย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 79.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  กองทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อาชนะชัย
3. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีม่วง
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางพนิดา  บุษราคำ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขุนทอง
2. เด็กชายธีรนันท์  โสล่า
3. เด็กชายวรฉัตร  ฮ้อยทอง
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางวรรณี  เพียรแก้ว