สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีประภา  ดอนหัวล่อ
 
1. นางสุพิน  ทีทา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายลัทธพล  จันทาสี
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูโสภา
2. นางสาวชาลิสา  เทพรัง
3. นางสาวนัฐกุล  นาหนองตูม
 
1. นายเจษฎา  นาทอง
2. นางมะลิวัลย์  หาญชนะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุพร
 
1. นายถาวร  พานนนท์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกนาถ  คุณล้าน
2. เด็กหญิงกนกพร  ตั่นแก้ว
3. เด็กหญิงชนิสรา  ทีทา
4. เด็กหญิงญาณิศา  ขุ่มด้วง
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เหลืองสุวรรณ์
6. เด็กหญิงผกามาศ  ไสยศาสตร์
7. เด็กหญิงรสริน  ทอนแสน
8. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เกตุพิบูลย์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  โคบาล
10. เด็กหญิงศศิตรา  รวมธรรม
11. เด็กหญิงศิริพร  ศรีกล่อม
12. เด็กหญิงศุภกานต์   ทาเกิด
13. เด็กหญิงศุภิสรา   จันทาสี
14. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญเวก
15. เด็กหญิงสุนิสา  จันทาสี
 
1. นายกุศล  ขันติ์ถม
2. นายเจษฎา  นาทอง
3. นางสาวขวัญทอง  พิมพ์วงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุเหลา
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์   โหมดนอก
2. นางสาวขนิษฐา  กุลวงษ์
3. นางสาวนงลักษณ์  ด้วงลา
4. นางสาวพรชิตา  หล้าชน
5. นางสาวพัชราภรณ์  พินิจมนตรี
6. นางสาวศิริวรรณ  บุเหลา
 
1. นายถาวร  พานนนท์
2. นางพัชญ์ตรีนุช  จันทวงษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีกัญย์
2. เด็กชายฤทธิเดช   ทองดี
3. เด็กชายวริทธิรงค์  แสนศรี
 
1. นายเจษฎา  นาทอง
2. นางพัชญ์ตรีนุช  จันทวงษ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายจิณณวัตร  บุเหลา
2. นายซีเจ  แสนศรี
3. นายศรัณย์  ธรรมชาติ
 
1. นายเจษฎา  นาทอง
2. นางพัชญ์ตรีนุช  จันทวงษ์