สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรางวลัย  อดใจ
 
1. นางสาวกนกพร  เกียรติวราภรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  โคบาล
 
1. นางสาวกนกพร  เกียรติวราภรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุวิชา  อามาตย์
 
1. นางสุพิน  ทีทา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมา
 
1. นายเศกดุสิต  ภาคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงสมฤทัย  สีหานอก
 
1. นายถาวร  พานนนท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายจักรี  โคตรประทุม
 
1. นายอุดมศักดิ์  หอมทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุพิบูลย์
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  กุลวงษ์
 
1. นางมะลิวัลย์  หาญชนะ