สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธรพร  สุนารักษ์
 
1. นางสาวกนกพร  เกียรติวราภรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรางวลัย  อดใจ
 
1. นางสาวกนกพร  เกียรติวราภรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  โคบาล
 
1. นางสาวกนกพร  เกียรติวราภรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายพชรพล  ผาจ้ำ
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีประภา  ดอนหัวล่อ
 
1. นางสุพิน  ทีทา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัมปนาท  พรมมา
 
1. นายเศกดุสิต  ภาคำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายลัทธพล  จันทาสี
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุวิชา  อามาตย์
 
1. นางสุพิน  ทีทา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมา
 
1. นายเศกดุสิต  ภาคำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูโสภา
2. นางสาวชาลิสา  เทพรัง
3. นางสาวนัฐกุล  นาหนองตูม
 
1. นายเจษฎา  นาทอง
2. นางมะลิวัลย์  หาญชนะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.46 ทองแดง 11 1. เด็กชายคชพล  สีกล่อม
2. เด็กชายภูตะวัน  พลมาตร
 
1. นายเจษฎา  นาทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงสมฤทัย  สีหานอก
 
1. นายถาวร  พานนนท์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุพร
 
1. นายถาวร  พานนนท์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกนาถ  คุณล้าน
2. เด็กหญิงกนกพร  ตั่นแก้ว
3. เด็กหญิงชนิสรา  ทีทา
4. เด็กหญิงญาณิศา  ขุ่มด้วง
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เหลืองสุวรรณ์
6. เด็กหญิงผกามาศ  ไสยศาสตร์
7. เด็กหญิงรสริน  ทอนแสน
8. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เกตุพิบูลย์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  โคบาล
10. เด็กหญิงศศิตรา  รวมธรรม
11. เด็กหญิงศิริพร  ศรีกล่อม
12. เด็กหญิงศุภกานต์   ทาเกิด
13. เด็กหญิงศุภิสรา   จันทาสี
14. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญเวก
15. เด็กหญิงสุนิสา  จันทาสี
 
1. นายกุศล  ขันติ์ถม
2. นายเจษฎา  นาทอง
3. นางสาวขวัญทอง  พิมพ์วงศ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายจักรี  โคตรประทุม
 
1. นายอุดมศักดิ์  หอมทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุพิบูลย์
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษกร  ทีทา
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุเหลา
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวัฒนพล  แซ่จู
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  กุลวงษ์
 
1. นางมะลิวัลย์  หาญชนะ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. นายรณฤทธิ์  นามสา
2. เด็กหญิงอาภัสรา  มาตย์นอก
 
1. นางพัชญ์ตรีนุช  จันทวงษ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทองดี
2. เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์เทาว์
 
1. นางสาวกนกพร  เกียรติวราภรณ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธีรพงษ์  สุดโลก
2. นายธีรรัชต์  หาญโงน
3. นายพงษ์ธิวา  โพธิ์โหน่ง
 
1. นายแช่ม  วาลย์มนตรี
2. นางพัชญ์ตรีนุช  จันทวงษ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์   โหมดนอก
2. นางสาวขนิษฐา  กุลวงษ์
3. นางสาวนงลักษณ์  ด้วงลา
4. นางสาวพรชิตา  หล้าชน
5. นางสาวพัชราภรณ์  พินิจมนตรี
6. นางสาวศิริวรรณ  บุเหลา
 
1. นายถาวร  พานนนท์
2. นางพัชญ์ตรีนุช  จันทวงษ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีกัญย์
2. เด็กชายฤทธิเดช   ทองดี
3. เด็กชายวริทธิรงค์  แสนศรี
 
1. นายเจษฎา  นาทอง
2. นางพัชญ์ตรีนุช  จันทวงษ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวขวัญอิสรา  คุณล้าน
2. นางสาวสุติมาพร  หาญโงน
3. นางสาวอรสา  ภูโสภา
 
1. นายถาวร  พานนนท์
2. นางพัชญ์ตรีนุช  จันทวงษ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายจิณณวัตร  บุเหลา
2. นายซีเจ  แสนศรี
3. นายศรัณย์  ธรรมชาติ
 
1. นายเจษฎา  นาทอง
2. นางพัชญ์ตรีนุช  จันทวงษ์
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกนกกร  หาญโงน
2. เด็กหญิงทิพมนทา  กุลวงษ์
3. เด็กหญิงนิรมล  โยประทุม
 
1. นางสาวขวัญทอง  พิมพ์วงศ์