สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ทะลาไธสง
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หารมาก
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทีรพัฒน์  คะเนนอก
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  กัณฑาราษฎร์
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  อิ่มดี
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ทะลาไธสง
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  ลอยคลัง
2. เด็กหญิงสุนิษา  ทองนา
 
1. นายสุรเชษฐ  สีน้อย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชพล  ชนะภัย
2. เด็กหญิงณัฐชยา  พรมเกตุ
3. เด็กหญิงผกามาศ  รอดโฉมฉิม
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  กัณฑาราษฎร์
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะวงศ์  มาบตราแสง
2. เด็กชายทิพานันท์  กระทู้นันท์
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  คำนิล
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย