สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร   เลิศเศรษฐี
2. เด็กหญิงปนัดดา   มังสีดา
3. เด็กหญิงสุวรรณภา   พันโยศรี
4. เด็กชายอัษฏาวุธ   นิลทะสิงห์
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์   เลิศเศรษฐี
 
1. นางสาวภัสสร   นันทวิจิตร
2. นางไพรพร   ราชสีมา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  รักษาผล
2. เด็กหญิงวณิดา   เบียนสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สว่างพรม
4. เด็กหญิงสุพิชณาย์  ทองสาร
5. เด็กหญิงสุวิมล  เนื่องโสม
 
1. นางสาวสุชาดา   เสนาะเสียง
2. นางนิภาพร   กระลาม