สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรกต  เทพตาแสง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ผาผง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริพัฒน์  คำทา
 
1. นายสุภานุสรณ์  สุขเพีย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  เศรษฐภักดี
2. เด็กหญิงกาญจนา  หลงน้อย
3. เด็กหญิงจุฑามณี  สิทธิวงษา
4. เด็กหญิงธารทิพย์  มาลัย
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยนา
6. เด็กหญิงวรรณภา  หวานแท้
 
1. นางสาวสุภานุสรณ์  บุรีนอก
2. นางสาวจรรยา  สาโก
3. นางสุภานุสรณ์  สุขเพีย
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  สำโรงพล
 
1. นางผกาแก้ว  อุ่นสำโรง