สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายดนุศร  หลินศรี
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ผาผง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วทุม
2. เด็กชายกิตติทัต  ลุนอุบล
3. เด็กชายก้องเกียรติ  จวนชัยภูมิ
4. เด็กหญิงฐิติมา  เพียเพ็ง
5. เด็กหญิงนุชรี  งวนสันเทียะ
6. เด็กชายวัชรากรณ์  ถิ่นแสนดี
7. เด็กหญิงสนิสรา  อิติบุตตา
8. เด็กชายสหกิจ  สำโรงพล
9. เด็กหญิงสิรินันท์  โคตะมูล
10. เด็กชายอภินันท์  หารเทศ
 
1. นายคำ  คำเหนือ
2. นายมนตรี  คำเหนือ
3. นางสุภานุสรณ์  สุขเพีย