สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายดนุศร  หลินศรี
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ผาผง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สำโรงพล
 
1. นางสาวปารดา  ทรัพย์แก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนิวัฒน์ชัย  สกลหล้า
 
1. นางสาวปารดา  ทรัพย์แก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วทุม
2. เด็กชายกิตติทัต  ลุนอุบล
3. เด็กชายก้องเกียรติ  จวนชัยภูมิ
4. เด็กหญิงฐิติมา  เพียเพ็ง
5. เด็กหญิงนุชรี  งวนสันเทียะ
6. เด็กชายวัชรากรณ์  ถิ่นแสนดี
7. เด็กหญิงสนิสรา  อิติบุตตา
8. เด็กชายสหกิจ  สำโรงพล
9. เด็กหญิงสิรินันท์  โคตะมูล
10. เด็กชายอภินันท์  หารเทศ
 
1. นายคำ  คำเหนือ
2. นายมนตรี  คำเหนือ
3. นางสุภานุสรณ์  สุขเพีย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายปริพัฒน์  คำทา
 
1. นางสาวจรรยา  สาโก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรกต  เทพตาแสง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ผาผง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริพัฒน์  คำทา
 
1. นายสุภานุสรณ์  สุขเพีย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงมนสวรรณ  สีพันธ์ุชาติ
2. เด็กหญิงศุภลักษ์  บุญเผย
 
1. นางผกาแก้ว  อุ่นสำโรง
2. นางสาวเยาวเรศ  ผาผง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  เศรษฐภักดี
2. เด็กหญิงกาญจนา  หลงน้อย
3. เด็กหญิงจุฑามณี  สิทธิวงษา
4. เด็กหญิงธารทิพย์  มาลัย
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยนา
6. เด็กหญิงวรรณภา  หวานแท้
 
1. นางสาวสุภานุสรณ์  บุรีนอก
2. นางสาวจรรยา  สาโก
3. นางสุภานุสรณ์  สุขเพีย
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  สำโรงพล
 
1. นางผกาแก้ว  อุ่นสำโรง